Now playing...

The Mist Covered Mountains


Chorus
O chi, chi mi na morbheanna
O chi, chi mi na corrbheanna
O chi, chi mi na coireachan
Chi mi na sgoran fo cheo.

Chi mi gun dail an t-aite 's an d'rugadh mi
Cuirear orm failt' 's a' chanain a thuigeas mi
Gheibh mi ann aoidh abus gradh 'n uair ruigeam
Nach reicinn air thunnaichean oir.

Chi mi ann coilltean, chi mi ann doireachan
Chi mi ann maghan bana is toraiche
Chi mi na feidh air lar nan coireachan
Falaicht' an trusgan de cheo.

Beanntaichean arda is aillidh leacainnean
Sluagh ann an comhnuidh is coire cleachdainnean
'S aotrom mo cheum a' leum g'am faicinn
Is fanaidh mi tacan le deoin.
More Music

Back to His Majesty King James VI & I Home Page

Many thanks to Orchid for the gorgeous graphics
and Barry Taylor for the music and lyrics!

| Eternal Life | Hell is Real | The Gospel According to John |
| My Testimony |Why I Read the Authorized KJV Bible|
| The Hymnal | Messianic Prophecies Fulfilled by Jesus Christ |
| Epistle Dedicatory to the Authorized King James of 1611 |
Home for hundreds of articles

Keywords: The Mist Covered Mountains, lyrics